Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
(znění k 1.10.2020)

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při koupi a využití dárkových poukazů (dále jen „voucher“) v Duran Grill Restaurant provozované obchodní společností Duran Grill, spol. s r.o., se sídlem Sekaninova 398/2, Moravské předměstí, 500 11 Hradec Králové, IČO 288 12 697, sp.zn. C 28715 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen “společnost“) nabízených prostřednictvím e-shopu na webových stránkách www.duran.cz.

Kupní smlouva na koupi voucherů je uzavírána společností na straně jedné, a odběratelem na straně druhé (dále jen “odběratel“).

1. Rozsah platnosti

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej voucherů společností všem právnickým či fyzickým osobám, které učiní objednávku voucheru, tj:
1.a) podnikatelským subjektům a jiným obchodním partnerům, kteří nejsou spotřebiteli;
1.b) spotřebitelům ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy ve znění platném a účinném k okamžiku uzavření příslušné kupní smlouvy, a to pro veškerá práva a povinnosti vyplývající z dané kupní smlouvy uzavírané společností a příslušným odběratelem.
1.3 V případě rozporů mezi výše uvedenými obchodními podmínkami platí následující pořadí:
1.a) individualizovaná kupní smlouva;
1.b) tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “podmínky“);
1.c) příslušné právní předpisy.

2. Předmět smlouvy/uzavření smlouvy

2.1. Společnost dodá odběratelem v e-shopu objednaný voucher, v souladu s podmínkami vyplývajícími z aktuální nabídky a z těchto podmínek, a to po akceptaci objednávky z její strany (uzavření kupní smlouvy).
2.2. Voucher je karta se specifickým QR kódem, s uvedenou hodnotou (standardně jsou nabízeny vouchery v hodnotě 500 Kč, 1000 Kč, 1500 Kč, 2000 Kč ) a datem platnosti, která opravňuje jejího držitele ke konzumaci jídla a pití ve výše uvedené provozovně společnosti, a to do celkového vyčerpání jeho hodnoty. Platnost voucheru je 6 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy. Odběratel je povinen při uplatnění platného voucheru tento předložit a předat obsluze nejpozději při placení za konzumaci jídla a pití u Odběratele. Voucher je nutno uplatit jednorázově, při jeho nevyčerpání nebude rozdíl vracen.
2.3. Kupní smlouva, jejímž předmětem je koupě voucheru, je uzavřena na základě skutečností uvedených odběratelem v rámci jeho objednávky a v souladu s nimi.
2.4. Příslušná kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy společnost odběrateli potvrdí přijetí objednávky.
2.5. Uzavřením kupní smlouvy vzniká odběrateli závazek zaplatit kupní cenu za objednaný voucher a společnosti vzniká závazek objednaný voucher odběrateli předat.
2.6. V e-shopu společnosti je možno objednávku učinit následujícím postupem:
2.a) vybraný voucher v požadovaném množství vložíte do košíku,
2.b) zvolíte, zda se registrovat, či nakupovat bez registrace,
2.c) zadáte své dodací údaje nebo načtete svá uložená data,
2.d) ověříte správnost svých dat,
2.e) potvrdíte souhlas se seznámením s obchodními podmínkami,
2.f) kliknete na objednací tlačítko, kterým dojde k odeslání objednávky
2.7. Odběratel odesláním objednávky prohlašuje, že se podrobně seznámil s těmito podmínkami a že mu také byly dostatečným způsobem sděleny následující skutečnosti:
2.a) informace o totožnosti a kontaktní údaje společnosti,
2.b) označení voucheru a popis pravidel pro jeho uplatnění,
2.c) cena voucheru (případně způsob jejího výpočtu) včetně všech daní a poplatků,
2.d) způsob platby a způsob dodání, včetně nákladů na dodání voucheru,
2.e) údaje o právech vznikajících z vadného plnění podmínky pro uplatňování těchto práv,
2.f) údaje o právu na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i existence formuláře pro odstoupení od smlouvy,
2.g) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením voucheru,
2.h) údaj o možnosti odběratele v případě stížností obracet se na společnost formou doporučeného psaní nebo e-mailem (údaje jsou uvedeny na webu e-shopu), a na orgány dohledu nebo státního dozoru, kterými jsou především Česká obchodní inspekce a příslušný živnostenský úřad.
2.8. Objednávka odběratele je společností archivována, po dobu stanovenou právními předpisy pro archivaci účetních dokladů. Jestliže odběratel ztratí podklady své objednávky, je oprávněn obrátit se na společnost, a to emailem s žádostí o dodání kopií údajů příslušné objednávky.

3. Způsoby plateb/platební podmínky

3.1. Odběratel uhradí kupní cenu za objednaný voucher platbou na účet společnosti na účet č.ú. 233992856/0600, a to nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení platebních údajů pro úhradu objednávky.
3.2. Platební údaje pro úhradu objednávky budou odběrateli zaslány spolu s potvrzením přijetí objednávky.
3.3. Odběratel může pro úhradu kupní ceny využít také platbu kartou online, která je dostupná v rámci provozovaného e-shopu a to prostřednictvím platební brány společnosti ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana (dále jen „platební brána“).
3.4. V případě využití platební brány je odběrateli k dispozici prostor k založení platby platební kartou a platebními tlačítky bank se základním vysvětlením průběhu platby, kde odběratel vyplní platební údaje. Po odeslání platebních údajů dojde k přesměrování na příslušnou platební bránu a k autorizaci platby. Pokud bude platba schválena, zákazník obdrží potvrzení o provedení platby a úhradě kupní ceny.
3.5. Poskytovatelem platební brány je ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové, email: platvy-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267.
3.6. V případě osobního vyzvednutí voucheru je umožněna platba hotově Společnosti.

4. Právo na zrušení objednávky/odstoupení/poučení o možnosti odstoupení

4.1. Odběratel je oprávněn svoji objednávku odvolat (zrušit), a to emailem do okamžiku potvrzení objednávky ze strany společnosti.
4.2. V případě, že jde o odběratele, který je spotřebitelem a jde o objednávku učiněnou distančním způsobem, je odběratel oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne, kdy odběratel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme voucher,
4.3. Společnost je oprávněna od uzavřené kupní smlouvy kromě případů stanovených v těchto podmínkách dále a případů stanovených příslušnými právními předpisy, odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku dodání voucheru odběrateli.
4.4. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí odstupující strana o jeho využití informovat stranu druhou pomocí kontaktních údajů uvedených na internetových stránkách nebo v objednávce, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Odběratel také může za tímto účelem využít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto podmínek, není to však jeho povinností.
4.5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
4.6. V případě účinného odstoupení od smlouvy jsou strany povinny si vrátit navzájem poskytnutá plnění. Společnost se v důsledku toho zavazuje bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jí bylo oznámeno účinné odstoupení od smlouvy, vrátit odběrateli veškeré z jeho strany poskytnuté platby, které do té doby obdržela.
4.7. V případě, že bude účinně od smlouvy odstoupeno kteroukoliv ze smluvních stran, bude ze strany společnosti vystavený voucher zneplatněn.
4.8. Pro vrácení plateb společnost využije stejný způsob platby, jakým byl zaplacen voucher objednatelem.

5. Dodávka

5.1. Voucher bude standardně dodán elektronicky v podobě dokumentu ve formátu pdf., který bude po uhrazení kupní ceny odběrateli zaslán na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
5.2. Na základě zvláštního požadavku odběratele bude voucher společností odeslán v papírové podobě a v dárkovém balení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Takový požadavek musí odběratel uvést již při zadávání objednávky.
5.3. V případě zaslání voucheru prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb je společnost oprávněna ke kupní ceně připočíst též poštovné a balné ve výši, s níž bude odběratel seznámen před odesláním závazné objednávky. Odběratel je povinen poštovné a balné uhradit společně s úhradou kupní ceny.
5.4. Na základě zvláštního požadavku odběratele bude společností umožněno osobní vyzvednutí voucheru v papírové podobě a v dárkovém balení na provozovně společnosti v otvírací době. Takový požadavek musí odběratel uvést již při zadávání objednávky.
5.5. Společnost dodá odběrateli voucher v elektronické podobě bezodkladně po uzavření kupní smlouvy a zaplacení sjednané kupní ceny včetně všech daní a poplatků. Voucher, který bude dodáván prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, je zpravidla dodán do tří až pěti pracovních dní s výjimkou případů, kdy toto neumožňují kapacity poskytovatele poštovních služeb. Voucher k osobnímu vyzvednutí bude připraven k vyzvednutí na provozovně společnosti nejpozději do 2 pracovních dnů. O skutečnosti, že voucher je připraven k vyzvednutí bude odběratel písemně informován.
5.6. Voucher se považuje za dodaný okamžikem, kdy je společností elektronicky odeslán na e-mailovou adresu odběratele. V případě voucheru, který je dodáván prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb a osobního převzetí, je okamžikem dodání jeho převzetí odběratelem.

6. Cena/splatnost

6.1. Kupní cena uvedená u jednotlivých voucherů je cenou závaznou. Cena takto uvedená v on-line obchodě je cenou, jež zahrnuje veškeré daně a zákonem stanovené poplatky, nikoliv však částku účtovanou za dopravu.
6.2 Daňový doklad (faktura) za objednané vouchery bude odběrateli zaslána spolu s vouchery po jejich úhradě.

7. Odpovědnost za vady

7.1 Společnost odpovídá odběrateli, že voucher při převzetí nemá vady. Zejména odběrateli odpovídá, že v době, kdy odběratel voucher převzal,
7.a) má voucher takové vlastnosti, které společnost popsala nebo které odběratel očekával na základě reklamy společností prováděné,
7.b) se voucher hodí k účelu, který pro jeho použití společnost uvádí nebo ke kterému se voucher tohoto druhu obvykle používá,
7.c) jsou vouchery v odpovídajícím množství a májí odpovídající parametry,
7.d) vouchery vyhovují požadavkům právních předpisů.
7.2 Neodpovídá-li voucher vlastnostem uvedeným v odst. 9.1 těchto podmínek, může odběratel požadovat dodání nového voucheru bez vad nebo může odstoupit od smlouvy.
7.3 Neodstoupí-li odběratel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového voucheru bez vad, může požadovat přiměřenou slevu.
7.4 Uplatní-li odběratel právo z vadného plnění, potvrdí mu společnost v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i způsob vyřízení oprávněné reklamace.
7.5 Pokud je odstoupeno ve smyslu tohoto článku podmínek od kupní smlouvy, zanikají tím veškerá práva a povinnosti vyplývající ze všech právních jednání týkajících se vadou dotčeného dílčího plnění objednávky (tzn. veškerá práva a povinnosti vyplývající ze všech smluv týkajících se prodané jednotky). Zachováno však zůstává právo společnosti a odběratele na vrácení poskytnutého plnění.

8. Náhrada majetkové újmy

8.1 Společnost a odběratel se dohodli, že oba odpovídají v případech porušení svých smluvních či zákonných povinností za vznik majetkové újmy dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (ust. § 2894 a násl.).

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Osobní údaje uváděné odběratelem v objednávce při uzavírání kupní smlouvy budou uchovávány pouze v nezbytně nutném rozsahu a v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ČR a EU a po nezbytně nutnou dobu stanovenou právními předpisy.
9.2 Společnost je oprávněna uchovávat osobní údaje, včetně kontaktních údajů odběratelů za účelem zasílání obchodních sdělení, akčních nabídek a dalších informací pouze na základě výslovného souhlasu odběratele učiněného při odeslání objednávky, nebo zvlášť při přihlášení do e-shopu společnosti. Tento souhlas je odběratel oprávněn kdykoliv odvolat.

10. Volba práva

10.1 Kupní smlouva uzavřená mezi Společností a Odběratelem se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
10.2 Právní vztahy mezi Společností a Odběratelem se řídí právem České republiky. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. 4. 1988 je vyloučena.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Odběratel není oprávněn započíst vůči pohledávkám společnosti vyplývajícím z dodávky voucheru jakékoliv své pohledávky.
11.2 Pokud to nevylučují kogentní právní normy, je pro veškeré spory vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy dohodou stran stanovena příslušnost obecných soudů ČR.
11.3 Je-li jakékoliv ustanovení těchto Podmínek (kupní smlouvy) neplatné nebo nevymahatelné nebo se takovým stane, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost jejích dalších ustanovení, lze-li toto ustanovení oddělit od těchto Podmínek (kupní smlouvy) jako celku. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí s cílem nahradit takové ustanovení novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné neplatnému nebo nevymahatelnému ustanovení, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se příslušné ustanovení těchto Podmínek (kupní smlouvy) stalo neplatným, odporovatelným nebo nevymahatelným nebo kdy se o tom některá smluvní strana dozvěděla a informovala druhou smluvní stranu, podle toho, co nastane dříve.
12.4 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.9.2020 a nahrazují veškerá dřívější znění.